Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek a https://www.femkraft.hu/ oldalon elérhető honlap (a továbbiakban: „Honlap”) felhasználási feltételeire vonatkozik, amely oldal üzemeltetője Frankó Márta egyéni vállalkozó (székhely: Hirzenhainer Str. 71. 35713 Eschenburg, (Németország), adószám: 00985500251, elektronikus elérhetőség: frankomarta@femkraft.hu; a továbbiakban: „Szolgáltató”).

I. Megvásárolható szolgáltatások

 1. Szolgáltató aktuálisan elérhető termékei a Honlapon feltüntetett, egészségmegőrzést szolgáló különböző elektronikus anyagok, hanganyagok, kurzusok, táplálkozási csomag ajánlatok, illetve életmódprogramok.
 2. A megrendelések leadása a Honlapban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a https://www.femkraft.hu/ webcím alatt elérhető oldalon keresztül. Ettől eltérő rendeléseket a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
 3. A Honlapban megvásárolható termékek ára magyar forintban értendő. A fent felsorolt termékek az aktuális  német adójogi szabályozásnak (§ 19 UStG) megfelelően Áfa-mentesek.
 4. A Honlapban található szolgáltatások nevét, leírását a Szolgáltató részletesen feltünteti, ugyanakkor ezek változtatási jogát fenntartja.
 5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató külön leírásban, teljeskörűen tájékoztatja a Honlap felhasználóit az akció időtartamáról, illetve részleteiről a https://www.femkraft.hu/ oldalon.
 6. Szolgáltató a Honlapban kínált szolgáltatásokat legjobb tudása szerint állította össze, ugyanakkor az egyes hanganyagok, videók, edzéstervek nem garantálják a Megrendelőnél az általa kívánt cél biztos elérését, mivel ez több, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló tényező függvénye. Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget semmilyen konkrét cél eléréséért.

II. A rendelés menete

 1. A megrendelés leadása regisztrációhoz, illetve az oldalon történő belépéshez kötött. Felhasználói fiók létrehozása esetén, bejelentkezés útján így gyorsabb fizetésre van lehetőség.
 2. A felhasználó (a továbbiakban: „Megrendelő”) a „Termékek” aloldalon, vagy a https://www.femkraft.hu/ egyik sales oldaláról választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.
 3. A termék a Megrendelőalábbi adatainak megadásával rendelhető meg: e-mail cím, utónév, családnév, cím (utca, házszám, emelet, ajtószám), település, ország, régió, irányítószám, telefonszám.
 4. A Honlapon az alábbi fizetési módok választhatóak: bankkártyás fizetés, hagyományos (kézi) fizetés. Bankkártyás fizetés választása esetén a Honlap a rendelés feladását követően átirányít a fizetési szolgáltató (Stripe) fizetési felületére.
 5. A fizetést követően a megrendelt termék típusától függően
  1. letölthetővé válik a Megrendelő részére, egyszeri alkalommal (infótermékek, hanganyagok, videóanyagok esetében), vagy
  1. elérhetővé válik számára a https://www.femkraft.hu/ oldalon belüli személyes tanulói fiókjából, vagy
  1. online élő kurzus esetében a Megrendelő részére előzetesen e-mail útján kiküldött csatlakozási link segítségével válik számára elérhetővé.
 6. Amennyiben a Megrendelő számlázási címe a szállítási címtől eltér az alábbi adatok megadásával rögzíti számlázási címét: utónév, családnév, cím (utca, házszám, emelet, ajtószám), település, ország, régió, irányítószám, telefonszám.
 7. A Megrendelő esetleges kuponkódjának alkalmazásával vásárlásra vonatkozó kedvezményt érvényesíthet.
 8. Amíg az adott megrendelés nem kerül véglegesítésre, a Megrendelőnek módjában áll a fenti adatokat a „Szerkeszt” gombra kattintva módosítani. Amennyiben a Megrendelő minden adatot teljeskörűen és helyesen megadott, jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztató elfogadását követően, a „Kosárba teszem” gomb használatával véglegesíti rendelését.
 9. A „Kosárba teszem” gomb megnyomásával a Megrendelő a kiválasztott termékekre vételi ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikus visszaigazoló üzenetet kap. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelő adatait, a kiválasztott termék(ek)et, továbbá a rendelés összértékét. Amennyiben a fenti visszaigazolás a részletezett tartalommal nem érkezik meg 48 órán belül, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 10. A Szolgáltató nem felel a megrendelés leadásának olyan hibájáért, amely a Megrendelőnek felróható (így különösen a hibás adatbevitelért), vagy amely rajta kívül álló okból következett be (így különösen az áram- és internet-szolgáltatás kimaradása miatt).

III. A rendelés feldolgozása

 1. A rendelésekkel kapcsolatos esetleges tájékoztatásokat a Szolgáltató kizárólag elektronikus úton küldi el a Megrendelő részére.
 2. A leadott megrendeléseket természetüktől függően a Szolgáltató a teljesítéshez szükséges visszaigazolás megküldésétől számított 3 munkanapon belül teljesíti.
 3. A táplálkozási csomagajánlatok, valamint a mentorprogram során a teljesítés a program időbeli programtevétől, valamint a Megrendelő bizonyos közreműködésétől (pl. kérdőívek, étkezési napló kitöltése) függ, ehhez kötve van.  Éppen ezért ilyen esetekben a 3 munkanapos teljesítés a programtervben megjelölt teljesítési határidőkhöz igazodik, illetve a Megrendelő szükséges közreműködésének megtételétől számolandó.
 4. Amennyiben a rendelés feldolgozása során kiderül, hogy a kiválasztott termék bármilyen okból mégsem elérhető, a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt erről, és törli az adott terméket érintő megrendelést; kivéve, ha a Megrendelő jelzi, hogy későbbi teljesítést is elfogad.
 5. A Szolgáltató mindent megtesz a Honlapon feltüntetett információk pontosságáért, illetve a készletek aktualizálásáért, ugyanakkor esetleges adminisztratív vagy technikai hibák működési körén kívül is előfordulhatnak. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: „Ptk.”) rögzített rendelkezések irányadóak.

IV. Elállás, felmondás

 1. A Kormányrendelet értelmében a Megrendelő a megrendelt termék kézhezvételét, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követő 14 napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja, írásban.
 2. A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének/a szolgáltatás nyújtásának megkezdése napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A kézhezvétel időpontja a letöltés időpontja. A kézhezvétel időpontja kétség esetén a Szolgáltatótól megtudható. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállás jelzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő részére a visszaküldött termék vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a Megrendelőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát (illetőleg a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Szolgáltatónak módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő az elállási szándékát az eredeti letöltéstől számított 14 napon belül e-mailben vagy postai úton elküldte. A visszatérítés főszabályként a megrendelés során választott fizetési móddal megegyezően történik, ugyanakkor, ha a Szolgáltatónak bármilyen okból kifolyólag más teljesítési mód kevesebb terhet jelent, úgy jogosult azt választani. Amennyiben az eredetitől eltérő visszatérítési mód kerül alkalmazásra, úgy a Megrendelőt ebből kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli.
 3. A teljesítés megkezdését követően felmondott szerződés esetén, a Megrendelő köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.
 4. A Megrendelő elállási jogát nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

(a) olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak;

(b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

(c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

(d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

(e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Megrendelő a csomagolást felbontotta;

(f) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

(g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

(h) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

5. A Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

V. Kellékszavatosság, garancia

 1. A megrendelt termék hibája esetén a Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
 2. Nem minősül hibásnak a termék, ha annak lejátszása/megnyitása a Megrendelő nem megfelelő hardveres vagy szoftveres környezetének köszönhető (a kompatibilitási adatokért kérjük, forduljon a Szolgáltatóhoz!).
 3. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Megrendelő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Megrendelő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
 4. a. A szolgáltató bizonyos szolgáltatások esetében saját döntése szerint különböző garanciákat vállalhat, melyeket ajánlattételkor egyértelműen közöl.
  b. A 100% pénzvisszafizetésre vonatkozó garancia érvényesítését a Szolgáltató minden esetben bizonyos feltételekhez köti. Ezek többek között az alábbiak:

  – A Megrendelő bármilyen szolgáltatással kapcsolatos kifogásával először felkeresi a Szolgáltatót, és közösen igyekeznek megoldást találni a felmerülő problémára.

  – A Szolgáltató bármilyen szolgáltatással felmerülő problémát igyekszik legjobb tudása szerint megoldani, és a Megrendelőt a szolgáltatás optimális igénybevételében segíteni.

  – Ha olyan jellegű a probléma, ami nem a szolgáltató hatáskörébe tartozik (pl. külső szolgáltatónál fennálló rendszerhiba), akkor a Szolgáltató a megfelelő szakember segítségével törekszik a felmerült hibát elhárítani.

  – A Megrendelőnek igazolnia kell, hogy a szolgáltatás Szolgáltató által tett javaslatokat megfogadta és a szükséges lépéseket a szolgáltatás eredményessége és sikeressége érdekében megtette. Ilyen visszaigazolás lehet a több héten át pontosan vezetett táplálkozási napló bemutatása, folyamatos kommunikáció a Szolgáltatóval, részletes visszajelzések és egyéb írásos igazolások.

  – Ha a Megrendelő igazolta, hogy a tőle elvárható magatartás ellenére sem ért el semmilyen eredményt, a Szolgáltató visszautalja számára az adott szolgáltatás Megrendelő által megfizetett vételárát.

  – A Megrendelő a 100%-os pénzvisszafizetési garanciával a megrendeléstől számított 60 naptári napig élhet.

  – Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a szolgáltatás olyan bónusz termékeket/szolgáltatást is tartalmazott, mely nem a Szolgáltató, hanem másik vállalkozó terméke/szolgáltatása, annak ellenértékére nem terjed ki a pénzvisszafizetési garancia.

  – A Szolgáltató nem vállal pénzvisszafizetési garanciát abban az esetben, ha a Megrendelő valamilyen Szolgáltatótól független ok miatt nem tudta kihasználni a szolgáltatás nyújtotta lehetőségeket. Ide tartozik egyebek mellett különösen a megrendelő bármilyen személyes akadályoztatása, betegség, költözés vagy egyéb váratlan életesemény miatt.

VI. Vásárlói vélemények

A Megrendelők a szolgáltatás használata közben szerzett tapasztalataikat megoszthatják. A felhasználható visszajelzésekbe beletartoznak különösképpen a megosztott vásárlói vélemények és vásárlói eredmények írásos és képi visszajelzései.

A Megrendelő a vásárláshoz kapcsolódó véleményét különböző módokon és formában oszthatja meg.

1. A Megrendelő nem nyilvános felületeken, közvetlenül a Szolgáltatóval kommunikálva visszajelzést adhat, véleményt nyilváníthat. Erre az alábbi módokon kerülhet sor:

a. A Szolgáltató a Google Űrlapok szolgáltatás segítségével ún. Elégedettségi kérdőívet küldhet ki a Megrendelőnek, amelyben Megrendelő visszajelzést küldhet a szolgáltatásról. Különösképpen értékelheti annak minőségét, hatékonyságát, beszámolhat a szolgáltatás eredményességéről és javaslatot tehet a szolgáltatás fejlesztésére is.
b. A Szolgáltató írásos vagy videós formában interjút készíthet a Megrendelővel.

2. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy a szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatait, véleményét közvetlenül nyilvánosan is megoszthassa. A vásárló véleményét különböző módon teheti közzé nyilvános formában.

a. A FemKraft Életmódreform Facebook oldal “Vélemények” menüpontjában.
b. A Szolgáltató social media felületein hozzászólásban vagy bejegyzésben. Ide tartoznak a Szolgáltató Instagram és TikTok fiókja, Facebook oldala és csoportjai és LinkedIn profilja egyaránt.

3. A Megrendelő azzal, hogy véleményét bármilyen formában a fent megnevezett felületen megosztja, egyúttal beleegyezik annak Szolgáltató általi további felhasználásába is promóciós vagy egyéb vállalkozásfejlesztési céllal. A Megrendelő nem tarthat igényt a Szolgáltató semmilyen hasznára, mely a Megrendelő általa megosztott vélemény felhasználásából közvetetten származik.

4. A Szolgáltató biztosítja a Megrendelő számára a lehetőséget, hogy véleményének írásos vagy képi anyagait a Megrendelő kérésére módosítsa vagy törölje. A Megrendelőnek ezt minden esetben valamilyen írásos formában kell kérnie. Kérésének a Szolgáltató köteles 14 munkanapon belül eleget tenni.

5. A Szolgáltató kijelenti, hogy ha praktikus okokból nem is közli teljes egészében az egyes Megrendelők visszajelzéseit, illetve nem szó szerint idézi azokat -, mindenkor a valóságnak megfelelő, a tényleges állapotot tükröző vásárlói véleményeket közli weboldalán, hírlevelekben és egyéb online felületein.

VII. Felelősség

1. Felelősség korlátozása: Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

(a) Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a felhasználót abban, hogy csatlakozzon a Honlap oldalához, illetve, hogy ott megrendelést adjon le. 

(b) A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

(c) A Megrendelő oldalán jelentkező technikai hibákért, inkompatibilitásért, amelyből kifolyólag nem tudja megnyitni, felhasználni a Szolgáltatást.

(d) A Szolgáltatás szakszerűtlen alkalmazásáért.

2. A Szolgáltató tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy minden felhasználó maga köteles megfelelő vírusvédelemről gondoskodni.

3. A Szolgáltató tájékoztatja a Honlap felhasználóit, hogy a Honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja.

4. A Honlapon közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a Honlap használatából-, használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

VIII. Panaszkezelés

 1. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy székhelye az alábbi címen található: Hirzenhainer Str. 71. 35713 Eschenburg, Németország
 2. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye megegyezik a Szolgáltató székhelyével (illetékes bíróság: Amtsgericht Dillenburg, Wilhelmstraße 7, 35683 Dillenburg).
 3. A felhasználók panaszaikkal elsősorban elektronikus úton fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, az alábbi e-mail címen: frankomarta@femkraft.hu
 4. A felhasználók jogosultak panaszukat szóban vagy írásban közölni.
 5. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 6. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.
 7. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: (a) a felhasználó neve, lakcíme, (b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, (c) a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, (d) a Szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, (e) a jegyzőkönyvet Megrendelő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a felhasználó aláírása, (f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, (g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 8. Az írásbeli panasz esetén a Szolgáltató a panasz beérkezését követő harminc napon belül ad érdemben írásbeli választ és intézkedik annak közlése iránt.
 9. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 10. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 11. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy jogvita esetén panaszaikkal a következő hivatalos EU platformot vehetik igénybe: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

IX. Szerzői Jogok

 1. A Honlap megjelenését, elrendezését, szerkesztését, a Honlapon megjelenő tartalmakat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.
 2. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit reprodukálni, másolni, tárolni vagy terjeszteni.
 3. Ugyan ezen jogok vonatkoznak a Szolgáltató által elkészített és a teljesítés során átadott minden szöveges tartalomra, képi tartalomra és hanganyagra is.

X. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 2. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az egyes felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények előzetes értesítés nélküli törlésére.
 3. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Kormányrendelet, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
 4. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. február 21. napjától hatályosak, és visszavonásig érvényesek. Amennyiben a Szolgáltató bármilyen módosítást eszközöl, úgy ezen módosítások a közzététellel egy időben lépnek hatályba.

Eschenburg, 2022. 02. 22.                                                                          

  Frankó Márta egyéni vállalkozó